Училищна документация

2023 – 2024

 • Програма за превенция на ранното напускане на училище – изтегли
 • Програма за превенция на отпадането на учениците – изтегли
 • Етичен кодекс на общността – изтегли
 • Програма за равни възможности – изтегли
 • Програма за подобряване БДП – изтегли
 • Механизъм за противодействие на тормоза – изтегли
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието – изтегли
 • Правилник за дейността на училището – изтегли
 • Годишен план за дейността на училището – изтегли
 • План за изпълнение на дейностите по стратегията – изтегли
 • Стратегия за развитие на училището – изтегли
 • План за действие – изтегли

2022 – 2023

 • Програма за превенция на ранното напускане на училище – изтегли
 • Стратегия за развитие на училището 2022-2023 г. – изтегли
 • Етичен кодекс на училищната общност – изтегли
 • Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021-2030 – изтегли
 • Програма за подобряване БДП за периода 2022-2023 г. – изтегли
 • Правилник за дейността на училището – изтегли
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз 2022-2023 – изтегли
 • Мерки за повишаване качеството на образованието – изтегли
 • Седмично разписание – изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище – изтегли
 • Годишен план 2022-2023 г. – изтегли
 • Вътрешни правила за достъп до обществена информация – изтегли
 • Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушения на Етичен кодекс и Работна инструкция – изтегли

2021 – 2022

 • Протокол на Обществения съвет 14.04.2022 г. – изтегли
 • Покана за свикване на Обществения съвет за 1-во тримесечие – изтегли
 • Етичен кодекс на общността – изтегли
 • Мерки за повишаване на качеството – изтегли
 • Механизъм за противодействие на тормоза – изтегли
 • План за обучение – персонал – изтегли
 • План-мерки-COVID 19 – изтегли

2020 – 2021

 • Годишен план за дейността на училището – учебна 2020-21 – изтегли
 • Етичен кодекс на училищната общност -учебна 2020-21 – изтегли
 • План за организация на дейностите при условията на пандемия за учебната 2020-21 – изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020-21 – изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности за учебната 2020-21 – изтегли
 • Седмично разписание – изтегли
 • Стратегия за развитие на училището и седмичното разписание за 1 срок – изтегли
 • Етичен кодекс – изтегли
 • Информация за организация на уч. ден – изтегли
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието – изтегли
 • Правилник за дейността на училището – изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище – изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности – изтегли
 • Стратегия за развитие на училището – изтегли
 • Правилник за дейността на училището – 2021 – 2022 – изтегли

2019 – 2020

 • Етичен кодекс на общността – изтегли
 • Правилник за дейността на училището – изтегли
 • Годишен план за дейността на училището – изтегли
 • Мерки за повишаване качеството на образованието – изтегли
 • Информация за организация на учебния ден – изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище – изтегли
 • Годишен план за дейността на училището 2019-2020 – изтегли
 • Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” – изтегли
  • Заповед за избор на фирмата доставчик – изтегли

2017 – 2019

 • Стратегия за развитие на училището – изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности – изтегли